top of page
002
005
007
009
010
011
013
014
017
019
020
021
023
024
025
026
027
028
029
032
035
038
039
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
055
056
057
058
059
060
061
068
073
076
086
088
108

seriatim

 

 

대지위치 : 충북 괴산군 칠성면 율원리 68 외8필지       

용    도 : 교육연구시설 도서관, 운동시설

대지면적 : 14,403㎡

건축면적 : 4,593.12㎡

연 면 적 : 11,586.11㎡

건 폐 율 : 31.89 %

용 적 율 : 80.44 %

규    모 : 지상 4층

구    조 : 철근콘크리트조, 철골조

외부마감 : 화강석, 스텐리스 쉬트

bottom of page