top of page
025.jpg
026.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
012.jpg
001.jpg
005.jpg
004.jpg
009.jpg
013.jpg
015.jpg
007.jpg
006.jpg
021.jpg
011.jpg
020.jpg
022.jpg
036.jpg
035.jpg
024.jpg
023.jpg

copulae

대지위치 : 서울시 강남구 삼성동 159-6

지역지구 : 일반상업지역, 지구단위계획구역

용 도 : 문화집회시설(Convention, Wedding Hall)

대지면적 : 13,000.50㎡ 

건축면적 : 6,117.73㎡ 

연 면 적 : 66,130.82㎡ 

건 폐 율 : 47.06%

용 적 율 : 224.12%

규 모 :  지하 4층, 지상 7층

구 조 : 철골조

외부마감 : T6 폴리카보네이트 쉬트 단판

구조설계 : 원구조(조용원)

bottom of page