top of page
레치타티보24.jpg
레치타티보23.jpg
레치타티보31.jpg
레치타티보28.jpg
s레치타티보02.jpg
레치타티보26.jpg
레치타티보27.jpg
레치타티보06.jpg
레치타티보07.jpg
레치타티보08.jpg
레치타티보12.jpg
레치타티보14.jpg
레치타티보16.jpg
레치타티보19.jpg
레치타티보32.jpg
레치타티보35.jpg
레치타티보36.jpg

recitativo

 

 

대지위치 : 서울시 마포구 성산동 52-1,2,3

지역지구 : 일반주거지역, 주차장정비 지구, 미관4종지구

용 도 : 근린생활시설 및 일반업무시설

대지면적 : 846.30㎡

건축면적 : 506.14㎡

연 면 적 : 4,657.77㎡

건 폐 율 : 59.81%

용 적 율 : 399.69%

규 모 : 지하 2층, 지상 9층

구 조 : 철근콘크리트조

외부마감 : 인도산 사암, 투명 복층유리

bottom of page